קוד אתי לענף השדלנות בנושא חשש לניגוד עניינים בין לקוחות

ענף השדלנות הוא תחום מקצועי המהווה חלק בלתי נפרד מההליך הדמוקרטי ומהשתתפות הציבור בהליכי החקיקה. הליך חקיקה שלם מותנה בכך שהאינטרסים המושפעים מחקיקה והשלכותיה הצפויות של החקיקה יישקלו טרם קבלת החלטה על ידי המחוקקים. ייצוג נאמן וראוי של האינטרסים השונים מקדם הליך נאות של חקיקה ומגדיל את הסיכוי לחקיקה ראויה.
שדלנות מקצועית תפקידה לספק לחברי הכנסת מידע משמעותי וחיוני אודות גורמים רלוונטיים המושפעים מהחלטותיהם, וזאת בדרך של הצגת עמדות, העדפות, אינטרסים וצרכים של הארגון, החברה או הציבור אשר בעבורם פועל השדלן. השדלנות המקצועית מאפשרת לחברי הכנסת ללמוד על העדפות וצרכים של הציבור המושפע מהליך החקיקה, ומעודדת את השתתפותם של בעלי עניין בהליך הדמוקרטי.
חברות השדלנות החברות בפורום קשרי ממשל הן חברות השדלנות הגדולות והמרכזיות בענף, אשר צברו במהלך השנים יכולת וניסיון מקצועי, ידע רב ומוניטין. מטבע הדברים, עשויים לפנות לשדלן או לחברת שדלנות, גופים שונים המבקשים כי השדלן או החברה ייצגו אותם באותו עניין, באופן העשוי לעורר חשש לניגוד עניינים בפעילות השדלן או החברה.
בשנים האחרונות, בעקבות חקיקה להסדרת מקצוע השדלנות, פועל הענף בכנסת בשקיפות מלאה באשר לזהות לקוחותיו, באופן המצמצם באופן משמעותי כל חשש לניגוד עניינים בין לקוחות חברת שדלנות. השדלנים הרשומים בכנסת, ביניהם חברי פורום זה, מדווחים לכנסת באופן שוטף את רשימת לקוחותיהם והכנסת מפרסמת מידע זה לציבור. כמו כן, לפני כל דיון בוועדות הכנסת, מדווחים השדלנים הרשומים לכנסת הן את זהות לקוחותיהם המיוצגים על ידם באופן אקטיבי בדיון, והן את זהות הלקוחות הקשורים באופן ישיר לנושא הדיון, גם אם אינם מיוצגים בדיון.

בנוסף, גיבשו חברי הפורום כללים שמטרתם להגביר את השקיפות ולמנוע חשש לניגוד עניינים בייצוג לקוחותיהם, כדלקמן:

  1. חברת שדלנות המתבקשת לייצג בדיון מול חבר כנסת, או בדיון בוועדה מוועדות הכנסת לקוחות שונים, באותו עניין, תעדכן את הלקוחות ותקבל את הסכמתם.
  2. חברי הפורום יביאו לידיעת כלל עובדיהם את חשיבות ההימנעות מחשש לניגוד עניינים בין ענייניו של לקוח, לבין ענייניו של לקוח אחר אותו הם מייצגים באותו עניין, וינחו את עובדיהם לפעול כאמור בפסקה 1.
    חברי הפורום קוראים לכל העוסקים בייצוג לקוחות בכנסת ישראל ובפני חברי הכנסת, ליטול את היוזמה ולאמץ עקרונות אלה.
תפריט